Ferreries fundades per Ignasi Marquès

Blacksmiths founded by Ignasi Marquès

Primera ferreria a Vilanova

First blacksmith in Vilanova

Construcció de la ferreria de Vilanova en el Diari de Vilanova de 26 de novembre 1870,
Arxiu de Vilanova. Trobat per Julià Bretos
Construction of the Vilanova smithy in the Diario de Vilanova of November 26, 1870,
Vilanova Archive. Found by Julià Bretos
Inauguració de la ferreria de Vilanova en el Diari de Vilanova de 14 d'agost 1871.
Arxiu de Vilanova. Trobat per Julià Bretos.
Inauguration of the Vilanova smithy in the Diario de Vilanova of August 14, 1871.
Vilanova Archive. Found by Julià Bretos.
Res queda de l'antiga ferreria.
Nothing remains of the old smithy.

Segona ferreria a la Vila de Sants

Second smithy in Vila de Sants

Arxiu de la Vila de Sants.
Archive of the Vila de Sants.
Arxiu de la Vila de Sants.
Archive of the Vila de Sants.
Llibre de Francesc Cabana 'Fàbriques i Empresaris'.
Francesc Cabana’s book ‘Fàbriques i Empresis’.
Arxiu de la vila de Sants.
Archive of the vila de Sants.
Notícia a 'Industria é Invenciones' que lliga la mort de l'industrial amb el futur de la ferreria. Trobat per Jesús Serdio.
News to ‘Industry and Inventions’ that reaches the mort de l’industrial with the future of the ironworks. Found by Jesús Serdio.