Documentació de l'època sobre el llegat

Period documentation on the legacy

Estat de les obres quan es va rebre el llegat.
State of the works when the bequest was received.
Notícia del llegat al llibre de Joan Matamala 'Mi itinerario con el arquitecto'
News of the legacy in Joan Matamala’s book ‘Mi itinerario con el arquitecto
La Vanguardia del 19 març 1932
La Vanguardia March 19, 1932
Notícia del llegat a 'El Propagador'.
News of the legacy in ‘El Propagador’.
Llegat al llibre 'El Temple de la Sagrada Família' de Puig Boada.
Legacy in the book ‘El Temple de la Sagrada Família’ by Puig Boada.
Llegat al llibre 'El Temple de la Sagrada Família' de Puig Boada.
Legacy in the book ‘El Temple de la Sagrada Família’ by Puig Boada.
Notícia del llegat a 'El Arch de Sant Martí' del 08 de maig 1892 amb un error en la quantia que és rectificada poc després. Trobada per Jesús Serdio.
News of the legacy in ‘El Arch de Sant Martí’ of May 8, 1892 with an error in the amount that is rectified shortly after. Found by Jesús Serdio.