Mort d'Ignasi Marquès

Death of Ignasi Marquès

Esquela a la 'Ilustración Católica'. Trobat per Jesús Serdio.
Obituary in the ‘Ilustración Católica’. Found by Jesús Serdio.
'Diari de Barcelona' a l'Hemeroteca de Catalunya. Foto Julià Bretos.
‘Diari de Barcelona’ in the Hemeroteca of Catalunya. Photo Julià Bretos.
'Diari de Barcelona' de 20 agost 1885. Trobat per Julià Bretos.
‘Diari de Barcelona’ of 20 August 1885. Found by Julià Bretos
'Industria é Invenciones' de 22 d'agost. Trobat per Jesús Serdio.
‘Industria é Invenciones’ of August 22. Found by Jesús Serdio.

Registre de defunció

Death record

Aquest és el registre de defunció de l'industrial Ignasi Marquès on consta la seva professió, de el comerç, nascut a Piera, mort als 55 anys a les 4 de la matinada del 19 d'agost de 1885 a causa del còlera i que vivia al Passeig de Gràcia número 6 tercer pis. També s'informa que s'ha formalitzat testament amb el notari Joan Torrents, de Vilanova i la Geltrú.

This is the death record of the industrialist Ignasi Marquès where his profession is recorded, of commerce, born in Piera, who died at the age of 55 at 4 in the morning on August 19, 1885 due to cholera and who lived in passeig de Gràcia number 6 third floor. It is also reported that he has formalized a will with the notary Joan Torrents, from Vilanova y la Geltrú.

Llibre Índex de Registre de Defuncions de Barcelona. Arxiu Municipal Contemporani. Foto Julià Bretos.
Index Book of the Barcelona Death Registry. Contemporary Municipal Archive. Photo Julià Bretos.
Registre de defunció d'Ignasi Marquès. Foto Julià Bretos.
Death Registry of Ignasi Marquès. Photo Julià Bretos.
Detall del Registre de defunció d'Ignasi Marquès amb Isabel Bolet com a esposa. Foto Julià Bretos.
Detail of the death registry of Ignasi Marquès with Isabel Bolet as his wife. Photo Julià Bretos.

Transcripció de l'registre de defunció amb algunes parts pendents a causa de la seva difícil comprensió:

A la ciutat de Barcelona a les vuit del matí del dia deu i nou d'agost de 1885, Davant D. (Eugenio Blado) Jutge municipal del districte de Sant Pere i D. José Quintana secretari, va comparèixer D. Juan Illa i Planas, natural de Mataró, terme municipal de Idem, província de Barcelona xxxxx domiciliat en aquesta Ciutat de xxxxx manifestant que D. Ignacio Marquès i Bolet de cinquanta-cinc anys d'edat, del comerç, natural de Piera, Barcelona, domiciliat a aquesta ciutat, carrer de Passeig de Gràcia 6, tercer, va morir a les quatre del matí del dia d'avui xxxxx de còlera de la qual donava part com de xxxxx de la casa de l'finat.

En vista d'aquesta manifestació i de la certificació facultativa presentada, el Sr. Jutge Municipal va disposar que s'estengués la present acta d'inscripció, consignant-se en ella, a més del que s'ha exposat pel declarant i en virtut de les notícies que s'han pogut adquirir, les circumstàncies següents:

Que estaba casado con Dª Isabel Bolet, natural de Villanueva y Geltrú, sin haber tenido descendencia. Que era hijo legítimo de D. Pablo Marqués, natural de Piera y de Dª Raimunda Bolet, natural de Villanueva y Geltrú, difuntos xxxxx testamento ante el notario Juan Torrents de Villanueva y Geltrú y que xxxxx. Fueron testigos presenciales D.  Lorenzo Pamies natural de xxxxx mayor de edad, de estado xxxxx de profesión

Transcript of the death record with some parts pending due to its difficult understanding:

In the city of Barcelona at eight o’clock in the morning on August nineteen, one thousand eight hundred and eighty-five, Before Mr. (Eugenio Bladó) Municipal Judge of the San Pedro district and Mr. José Quintana Secretary, Mr. Juan APPEARED Illa y Planas, a native of Mataró, municipality of Idem, province of Barcelona xxxxx domiciled in this City of xxxxx stating that Mr. Ignacio Marqués y Bolet, fifty-five years of age, from the trade, a native of Piera, Barcelona, ​​domiciled in this city, calle del Paseo de Gracia six, third, died at four o’clock in the morning of today xxxxx of cholera of which it reported as xxxxx of the house of the deceased.

In view of this manifestation and the optional certification presented, the Municipal Judge ordered that this registration certificate be extended, recording in it, in addition to what was stated by the declarant and by virtue of the news that could have been acquired, the following circumstances:

That he was married to Mrs. Isabel Bolet, a native of Villanueva y Geltrú, without having had children. That he was the legitimate son of Mr. Pablo Marqués, a native of Piera and of Mrs. Raimunda Bolet, a native of Villanueva y Geltrú, deceased xxxxx will before the notary Juan Torrents de Villanueva y Geltrú and that xxxxx. Eyewitnesses were Mr. Lorenzo Pamies, a native of xxxxx of legal age, of xxxxx status by profession