Vida d'Ignasi Marquès

Life of Ignasi Marquès

Fent les Amèriques

Going to America

Llicència paterna per anar a Cuba, Arxiu Comarcal de l'Anoia. Trobat per Julià Bretos.
Parental leave to go to Cuba, Regional Archive of l’Anoia. Found by Julià Bretos.

Breu explicació de la vida de l'industrial amb el seu pas americà:

Brief explanation of the life of the industrialist with his American step:

Casa d'Empara de Vilanova. Trobat per Violant.
Casa d’Empara de Vilanova. Found by Violant.

Invent patentat per Ignasi Marquès

Invention patented by Ignasi Marquès

Patent en Industria é Invenciones. Trobat per Jesús Serdio.
Patent in Industria é Invenciones. Found by Jesús Serdio.

El nom que apareix en el mateix full, Salvador Pagès, correspon a qui va encarregar Gaudí un dels seus primers projectes a Mataró.

The name that appears on the same page, Salvador Pagès, match to the person who commissioned Gaudí for one of his first projects in Mataró.

Carta dirigida a Víctor Balaguer

Letter addressed to Víctor Balaguer

Carta adreçada a Víctor Balaguer amb la signatura d'Ignasi Marquès.
Arxiu Víctor Balaguer. Trobat per Julià Bretos.
Letter addressed to Víctor Balaguer with the signature of Ignasi Marquès.
Víctor Balaguer Archive. Found by Julià Bretos.