ARCA, arxiu de revistes catalanes antigues

ARCA, archive of old Catalan magazines

Si vol sentir-se com un explorador del passat, el convido que trobi vostè mateix la notícia amb la qual s'inicia aquesta investigació: www.arca.bnc.cat

If you whis to feel like an explorer of the past, I invite you to find by yourself the news with which this investigation begins: www.arca.bnc.cat

Feu una cerca simple de «Sagrada Família».

Do a simple search for «Sagrada Familia».

El nombre de referències és exageradament elevat però si ens limitem a 'El Diluvi' i any 1896 es redueixen a 8.

The number of references is exaggeratedly high but if we limit to ‘El Diluvio’ and year 1896 they lower to 8.

Hauria de navegar una per una però li convido que obri l'exemplar de el 4 d'abril:

You should navegate one by one, but I invite you to open the April 4 issue:

I ara més en detall, la notícia que obre el cofre del secret:

And now in more detail, the news that opens the chest of the secret:

La notícia fa referència a un devot de Sant Josep, Ignasi Marquès, que va deixar la seva fortuna en herència a la seva dona i que més tard ella va llegar a la Sagrada Família.

The news refers to a devotee of Saint Joseph, Ignasi Marquès, who left his fortune in inheritance to his wife and that she later bequeathed to the Sagrada Familia.